Monthly Archives: October 2010

It’s GUCCI!

I was quite pissed off when the 7 days (❣) had passed away… Because they promissed you to deliver the orders in 7 days… And it was almost 2 weeks! O_O Like, HELLO?!?! But, when I came home from my work my mom said: ‘Huyen, there’s a package for you’. So, I was happy! REALLLLLLLLLLLLLLLLLLY hap-py. I’ve made some (bad) pictures… I’m not a good photographer… And I had used my digital camera & not the CANON blablabla from my parents. XD

It’s a box? Woooooooooooo…

Let see what’s inside the box.

And what’s inside of the box in the box?

Close up

Advertisements

Why? God?

English text below.

Mensen moeten hun gedachten veranderen wanneer zij elke keer het terrorisme en het Islam met elkaar suggereren. Het staat totaal los van elkaar.

In deze wereld, zo groot als het is, zijn er overal figuren die zich in diepe geheimzinnige praktijken verrichten. Zij hebben geen respect voor het leven, die hen was gegeven. Daar kunnen zij niks aan doen, want ze wisten niet anders dan anderen te volgen. In moeilijke situaties leidt het tot je noodlot of althans, dat lijkt zo.

De leiders die zij volgen zijn verwarde mensen met hun eigen zelfperspectief over hoe de wereld in hun ogen eruit ziet en hoe het op hún manier zou uit moeten zien. Deze mensen wonen overal in de wereld. Door segregatie van de ‘buitenwereld’ waarvoor zij zelf hebben gekozen. Ze gebruiken verkeerde termen als het vechten voor hun god of misbruiken hun geloof voor hun eigen doeleinden.

‘Heeft men ooit bij zich zelf stil gestaan bij de vraag of hun heilige god hen heeft opgedragen om anderen uit te roeien? Was het niet zo, dat de bedoeling was om in vrede en harmonie met ieder ander te leven?’

Deze zondaars gebruiken de o-zo heilige woorden uit een heilig boek, wat door de eeuwen heen geschreven is door mensen… Mensen… Wat verstaan wij onder mensen? Waar ik gelijk aan denk, is het egoïsme en het laten merken dat je intrigerend bent…

Denk je dat jouw god, die je aanbidt, werkelijk trots op je zal zijn als je je leven opgeeft die hij jou gaf? Het leven is geen beproeving die je moet doorstaan, het is de keuze die je maakt whether it’s good or bad. Dat is geen beproeving, dat zijn de keuzemogelijkheden die je hebt en er zijn altijd minstens 2 opties. Je kan jezelf niet uitsluiten en je overgeven aan anderen. The gift they gave you to make your own life and not to be dictated by others. You must to stand up for once in your life.

Als ik hier aan denk… Dan denk ik aan… ‘We Are The World’.

Uiteindelijk zijn wij schepsels op deze wereld.

♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕ ♕

People should change their minds every time when they suggest terrorism and islam together. It is totally unrelated.

In this world, as big as it is, are figures everywhere who conduts in deep mysterious practices. They have no respect for life, which had given them. They can not be helped, because they knew no different than to follow others. In difficult situations it leads to your destiny or at least that seems to be.

The leader they follow are people who are confused, with their own perpective about how the world should looks in their eyes and it would be in their own way. These people live everywhere in the world. By segregation of the ”outside world” which they have chosen themselves. They use wrong terms as to fight for their God or abusing their religion for their own purposes.

”Have you ever stand still by yourself by the question whether your holy God has entrusted them to eliminate others? Wasn’t it true that the intention was to live in peace and harmony with each other?”

These sinner use the oh-so sacred words from a holy book, which for centuries was writte by people … yes … PEOPLE … What do we mean by ‘people’? What I immediately think is, selfishness and to let them know you’re intrigued…

Do you think that your god, who you worship, is really proud of you if you will give up YOUR life, he/she gave you? Life is no trial you have to endure, it’s the choice you make whether it’s good or bad. This NO trial, those are the choices you have an there are at leats two options. You can not exclude yourself and to hand over yourself to others. The gift they gave you to make your own life and not to be dictated by others. You must to stand up for once in your life!

When I think of these kind of these things… I think about … ”We Are The World”.
Ultimately, we are creatures in this big big big world!